text
  objective    
 
NOW TV News Interview -沙嶺興建殯葬城

近期羅湖沙嶺興建殯葬城,引發爭議,今日香港NOW電視邀請了香港顧問園境師協會會長  --- 劉興達太平紳士 ....

https://news.now.com/home/local/player?newsId=430481&refer=Share&fbclid=IwAR1Jigb4JcKyY7PpSyBocLbvTbD3LaDeiyUB6QwpLzsQNuNWqYwNbaMgmrE